کل بازدیدکنندگان : 69993
   ساعت :


جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین

 

نام كاربري:

كلمه عبور:

  

دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع

 

 

 دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع جهت آزمایش خون مخفی

 

اگـرخونریزی های مختصـری در طول لـوله گوارش ایجادگـردد خـون بـه صورت واضح در مـدفـوع دیـده نمی شود  لـذا در آزمـایشگاه با بررسی های شیمیایی می تـوان آن را تشخیص داد از ایـن نظر خون مخفی  نـامیده می شود .

 

 

برای انجام این آزمایش باید موارد زیر رعایت گردد:                                                                                                                        1- سـه روز قبل از آزمـایش از خـوردن گوشت قرمز ، گوشت سفیـد مـرغ و مـاهی ،امعاء واحشاء، دل  وجگر خودداری نمائید.                       2- از  48 سـاعت قبـل خـوردن  داروهـای آهـن دار ، سبـزیجات ، شلغم ، آسپـرین ، کلسـی شین ، بـروفن کومارین ، ویتامین و مرکبات را قطع نمائید.                                                                                                                                                                                    3 - 48 سـاعت قبـل از آزمـایش از مسـواک زدن و کشیـدن نخ دنـدان بـدلیل احتمـال خـونریزی از دندانها خودداری کنید.                                  4- اگر دارویی مصرف می کنید به آزمایشگاه اطلاع دهید.                                                                                                             5 - در روزآزمـایش حـدود 2-3 گرم از مـدفوع ( به اندازه یک فندق ) در ظرفی که از طرف آزمایشگاه داده شده قرار دهید .                           دقت کنیـد مدفوع بـا ادرار مخلوط نشـود و اطـراف آلـوده نگردد ، نمونـه را در عـرض یکساعت بـه آزمایشگاه تحویل دهید . بهتر است آزمایش سه بار تکرار شود .                                                                                                                                                             در فردسالم  نتیجه آزمایش مدفوع از نظر خون ، منفی است .